Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

Yhdistyksen säännöt


Turun iranilaisten kulttuuriseura RY

1§Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Iranilaisten kulttuuriseura RY. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Turkuun ja sen ympäristön saapuneiden iranilaisten ohjaamista ja auttamista sekä heidän kotoutumistaan, tukea ja edistää iranilaisten kulttuurin säilymistä ja kulttuurivaihtoa iranilaisten ja suomalaisten välillä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 
• Järjestää keskustelu, neuvonta - yms. tilaisuuksia
• Järjestää tiedotustilaisuuksia sekä seminaareja, myös kansanvälisiä.
• Järjestää tapahtumia, jossa eri kulttuurin kohtaavat.
• Järjestää iranilaisten kulttuurin perinnejuhla.
• Järjestää persian ja muiden kielten opetusryhmä.
• Järjestää urheilutoiminta, retkiä ja leirejä.
• Järjestää kulttuuri ja taideryhmiä
• Järjestää ATK – ja suomalaisen yhteiskuntatietouden kursseja
• Järjestää lasten ja nuorten kerhoja 
• Ylläpitää omia nettisivuja
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös hakea julkisia tukia ja Avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia, rahankeräystä, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tämä yhdistys on itsenäinen eikä oleriippuvainen uskonnoista ja poliittisista puolueista.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisesti jäseneksi voi liittyä jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä alle 16- vuotias. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
Maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne veloitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä Sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
Yhdistyksen tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5§ Liittymis – ja jäsenmaksu 
Sekä varsinaiselta jäseniltä että nuorisojäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää Syyskokous. Liittymismaksua ei peritä. 

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-5 muuta varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muuta tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,Kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päättövaltainen.kun vähintään puolet sen jäsenistä. puheenjohtaja tai Varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten Enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitaja kanssa.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille Viimeistään kuukautta enne kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen Määräämänä päivänä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
Hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä Kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa sitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty Hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Nuorisojäsenillä on osallistumis – ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenille postitetuille kirjeillä tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausuntoa
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muuta kokouskutuosamainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muuta hallituksen jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät – tai syyskokouksen Käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
Sisällyttää kokouskutuun. 

12§ sääntöjen muuttaminen ha yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutussa on mainittavaYhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen Purkamisestapäättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.