Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

اساسنامه انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

انجمن ثبت شده ایرانیان مقیم تورکو 

بند 1 نام و مکان انجمن 
نام انجمن، انجمن ثبت شده فرهنگی ایرانیان تورکو می باشد. 

بند 2 هدف و نوع فعالیت 
هدف انجمن پیشرفت در هدایت و کمک به ایرانیانی است که به تورکو و حومه آن آمده اند و همینطور جایگزین کردن آنها، پشتیبانی و پیشرفت در حفظ فرهنگ ایرانی و تبادل فرهنگی بین ایرانی ها و فنلاتدی ها است. 

انجمن برای تحقق اهداف خود می تواند 
- جلسات مذاکره، مشاوره و نظیر آنها را برگزار نماید 
- گفتگو با رسانه های گروهی و سمینارها، همینطور بصورت بین المللی برگزار نماید 
- برنامه هایی برگزار نماید که در آن فرهنگهای مختلف با یکدیگر ملاقات کنند 
- جشنهای سنتی مربوط به فرهنگ ایرانیان را برگزار نماید 
- گروههای آموزش زبان فارسی و دیگر زبانها را تشکیل بدهد 
- فعالیتهای ورزشی، مسافرت و اردو ترتیب بدهد 
- گروههای فرهنگی و هنری تشکیل بدهد 
- کلاسهای کامپیوتر و شناخت جامعه فنلاندی تشکیل بدهد 
- کانون کودکان و نوجوانان تشکیل بدهد 
- صفحه های اینترنت خود را داشته باشد 

انجمن برای کمک به فعالیتش حق عضویت جمع آوری می کند، جشنهای غیر رایگان و انواع برنامه ها و فروش اجناس مختلف ترتیب می دهد. 
انجمن می تواند کمک ها و یارانه های رسمی درخواست نماید، اهدائیه و ارثیه قبول کند، همچنین خدمات کارشناس فرهنگ ایرانی و خدمات کمک برای جایگزینی ارائه نماید. 
این انجمن مستقل بوده و وابسته به ادیان یا احزاب سیاسی نمی باشد. 

بند 3 اعضاء 
هر فردی که 16 سال تمام داشته باشد می تواند به عضویت رسمی انجمن درآید، کسی که هدف و اساسنامه انجمن را بپذیرد. 
فرد زیر 16 سال می تواند به عنوان عضو نوجوان به انجمن بپیوندد. عضو نوجوان دارای حق رأی نمی باشد. 
هیئت مدیره انجمن اعضاء را از طریق درخواست نامه پذیرش می نماید. 

بند 4 استعفاء و اخراج عضو 
عضو حق دارد با اعلام کتبی به هیئت مدیره انجمن یا سخنگوی انجمن یا اینکه با اعلام در جلسه انجمن و ذکر در صورتجلسه از انجمن استعفاء یدهد. 

هیئت مدیره می تواند عضو را از انجمن اخراج نماید، در صورتیکه عضو حق عضویت عقب افتاده خود را پرداخت نکرده باشد.
پرداخت نکردن یا از طرفی انجام ندادن وظایفی که او در زمان عضو شدن در انجمن متعهد شده است یا با عمل کرد خود در داخل انجمن یا خارج از آن بطور قابل توجهی به انجمن صدمه وارد ساخته است یا دیگر شرایط عضویت ذکر شده در قانون یا اینکه در اساسنامه انجمن را اجرا نمی کند. 

بند 5 هزینه عضو شدن و حق عضویت 
میزان حق عضویت دریافتی هم از اعضاء رسمی و هم از اعضاء نوجوان را جلسه پاییزه تعیین می نماید. هزینه عضو شدن دریافت نمی گردد. 

بند 6 هیئت مدیره 
امور مربوط به انجمن را هیئت مدیره انتخاب شده در جلسه پاییزه که آن را سخنگو و چهار الی پنج نفر دیگر از اعضاء رسمی تشکیل میدهند رسیدگی می کند. 

هیئت مدیره از میان خود معاون سخنگوی انجمن را انتخاب می کند و همچنین از میان خود یا از خارج از هیئت مدیره منشی، خزانه دار و دیگر کارمندان متخصص مورد نیاز را بر می دارد. 

هیئت مدیره به دعوت سخنگوی انجمن یا اگر برای او مانعی بوجود آمده باشد به دعوت معاون سخنگوی انجمن تشکیل جلسه می دهد، این زمانی است که آنها دلیلی برای آن ببینند یا وقتی که حداقل نیمی از اعضاء هیئت مدیره آن را درخواست کنند. 

هیئت مدیره هنگامی دارای قدرت تصمیم گیری است، که حداقل نیمی از اعضاء آن، به همراه سخنگو یا معاون سخنگو حضور داشته باشند. رأی گیری ها بصورت ساده با احتساب اکثریت آراء انجام می پذیرد. در صورتیکه آراء مساوی شوند رأی سخنگو ملاک خواهد بود، ولی در انتخابات قرعه کشی تعیین کننده است. 

مدت زمان خدمت هیئت مدیره یک سال بر اساس تقویم می باشد. 

بند 7 حق امضاء با نام انجمن 
حق امضاء با نام انجمن متعلق به سخنگوی هیئت مدیره یا معاون سخنگو، یکی از این دو نفر به همراه منشی یا خزانه دار باتفاق می باشد. 

بند 8 دوره تراز مالی و حسابرسی 
دوره تراز مالی انجمن یک سال بر اساس تقویم می باشد. 
ترازنامه بانضمام مدارک لازم و گزارش سالیانه هیئت مدیره باید یک ماه پیش از جلسه بهاره به حسابرسان تحویل داده شود. 
حسابرسان باید نظریه کتبی خود را حد اکثر تا دو هفته قبل از جلسه بهاره به هیئت مدیره تحویل بدهند. 

بند 9 جلسات انجمن 
انجمن سالیانه دو جلسه اصلی برگزار می نماید. 
جلسه بهاره انجمن در فاصله بین ماه ژانویه الی ماه می و جلسه پاییزه در فاصله بین ماه سپتامبر الی ماه دسامبر در روزی که هیئت مدیره تعیین می کند برگزار می گردد. 

جلسه فوق العاده وقتی برگزار می گردد که جلسه انجمن اینطور تصمیم بگیرد یا زمانی که هیئت مدیره دلیلی برای آن ببیند یا وقتی که حداقل یک دهم (10/1) اعضای دارای حق رأی انجمن بصورت کتبی از هیئت مدیره برای مورد اعلام شده بخصوصی درخواست کنند. جلسه باید ظرف مدت سی روز از زمانی که درخواست برگزاری آن به هیئت مدیره ارائه شده است برگزار گردد. 

در جلسات انجمن هر یک از اعضای رسمی دارای یک رأی می باشند. 
اعضاء نوجوان حق شرکت کردن و سخن گفتن دارند، ولی حق رأی ندارند. 
نظریه ای در جلسه انجمن قاطعیت می یابد که بیش از نصف آراء داده شده به پشتیبانی از آن بوده باشد، در صورتیکه بر خلاف مقررات ذکر شده در اساسنامه نباشد. اگر آراء برابر شوند رأی سخنگوی انجمن ملاک خواهد بود، ولی در انتخابات قرعه کشی تعیین کننده است. 

بند 10 دعوت به گردهمایی جلسات انجمن 
هیئت مدیره باید برای گردهمایی جلسات انجمن حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه توسط ارسال نامه پستی یا پست الکترونیکی برای اعضاء از آنان دعوت بعمل آورد. 

بند 11 جلسات اصلی 
در جلسه بهاره انجمن موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد: 
1. افتتاح جلسه 
2. انتخاب سخنگوی جلسه، منشی، دو نفر ناظر صورتجلسه و در صورت نیاز دو نفر شمارنده آراء 
3. تأیید مشروعیت و حائز قدرت تصمیم گیری بودن جلسه 
4. تأیید دستور کار جلسه 
5. ارائه ترازنامه، گزارش سالیانه و نظریه حسابرسان 
6. تصمیم گیری در مورد تأیید ترازنامه و آزاد ساختن هیئت مدیره و دیگر مسئولین از قید مسئولیت 
7. بررسی دیگر موارد ذکر شده در دعوتنامه جلسه 

در جلسه پاییزه انجمن موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد: 
1. افتتاح جلسه 
2. انتخاب سخنگوی جلسه، منشی، دو نفر ناظر صورتجلسه و در صورت نیاز دو نفر شمارنده آراء 
3. تأیید مشروعیت و حائز قدرت تصمیم گیری بودن جلسه 
4. تأیید دستور کار جلسه 
5. تصویب برنامه کار، برآورد درآمد و هزینه و همچنین میزان حق عضویت برای یک سال تقویمی آینده 
6. انتخاب سخنگوی هیئت مدیره و دیگر اعضاء هیئت مدیره 
7. انتخاب یک یا دو نفر حسابرس و برای آنان معاون حسابرس 
8. بررسی دیگر موارد ذکر شده در دعوتنامه جلسه 
در صورتیکه یکی از اعضاء انجمن بخواهد موضوعی در جلسه بهاره یا پاییزه انجمن مورد بررسی قرار گیرد، او باید آن را به موقع به هیئت مدیره اعلام نماید، تا موضوع را بتوان در دعوتنامه جلسه گنجانید. 

بند 12 تغییر در اساسنامه و انحلال انجمن 
تصمیم گیری در مورد تغییر در اساسنامه باید در جلسه انجمن بصورت ساده با احتساب اکثریت آراء انجام پذیرد و تصمیم گیری در مورد انحلال انجمن باید در جلسه انجمن با احتساب حداقل سه چهارم (4/3) اکثریت آراء انجام گیرد. در دعوتنامه جلسه باید تغییر در اساسنامه یا انحلال انجمن ذکر گردد. 

در صورت انحلال انجمن دارایی های انجمن به روش مشخص شده توسط اکثریت آراء که رأی به انحلال انجمن صادر کرده اند در جهت پیشبرد هدف انجمن استفاده خواهد گردید. 
در صورت توقیف انجمن دارایی های آن در جهت همان هدف استفاده خواهد شد.