انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry